02.01.2015

Ændring af erstatningsansvarsloven om erhvervsevnetab til studerende

På baggrund af en Højesterets dom – U.2013.3067H – er erstatningsansvarslovens § 7, stk. 2, 2. pkt. ændret for skader der indtræder 1. januar 2015 og senere og lyder således:

Stk. 2. Årslønnen fastsættes dog efter et skøn, når særlige indtægts- eller ansættelsesforhold eller andre særlige forhold har gjort sig gældende. For en skadelidt, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, fastsættes årslønnen på baggrund af normalårslønnen i § 8, medmindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn i medfør af 1. pkt.

2. pkt. indebærer, at der ved beregningen af erstatning for erhvervsevnetab til skadelidte, der på skadestidspunktet er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, tages udgangspunkt i normalårslønnen i § 8, medmindre der konkret er baggrund for at skønne over årsindtægten.

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg