15.06.2011

Ændring af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste

Erstatningsansvarslovens § 2 om tabt arbejdsfortjeneste er blevet ændret på baggrund af tidligere højesteretsdomme.

Højesteret afsagde i november 2009 to principielle domme om den dagældende erstatningsansvarslov med vidtrækkende konsekvenser for arbejdsskadedes ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Konsekvensen af Højesterets domme var, at arbejdsskadede havde en væsentlig ringere retsstilling i forhold til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end for eksempel skadelidte involveret i trafikulykker.

Højesteret fastslog, at arbejdsskadede ikke kunne modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for samme perioder, som der blev modtaget erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven uanset, om der var tale om en varig eller forbigående nedsættelse af erhvervsevnen. Da erhvervsevnetabserstatning som hovedregel ikke dækker den fulde indtægtsnedgang fik arbejdsskadede hermed et økonomisk tab, der ikke kunne dækkes af den erstatningsansvarlige skadevolder, hvilket ikke var tilfældet for de trafikskadede.

Blandt andet medførte højesteretsafgørelserne, at arbejdsskadede ikke kunne få erstattet tabt arbejdsfortjeneste under revalidering eller anden omskoling, fordi man her typisk ville få erstatning for midlertidig erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven.

Der var bred enighed blandt folketingets partier om, at denne retsstilling ikke var tilsigtet eller hensigtsmæssig. Alligevel har lovændringer været længe undervejs, hvilket også har været påvirket af en forbavsende tæt dialog mellem Justitsministeriet og forsikringsbranchen.

Den åbenlyse forfordeling af de arbejdsskadede er med lovændringen nu delvist blevet udjævnet. De arbejdsskadede, der som følge af skaden modtager midlertidig erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringslovens § 17, stk. 3 (typisk i forbindelse med revalidering), bibeholder retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Den løbende erstatning fra arbejdsskadesikringen modregnes i erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste, så der fortsat ikke bliver tale om overkompensation.

Lovændringen får virkning for skader efter den 16. juni 2011 og senere.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg