16.04.2012

Ankestyrelsen havde ikke løftet bevisbyrde for nedsættelse af méngrad

Retten i Holbæk har i dom af 21. marts 2012 tilsidesat Ankestyrelsens fastsættelse af mengraden i anledning af en anerkendt lænderyglidelse.

Efter mange års rygbelastende arbejde blev skadelidte sygemeldt den 4. december 2002.

På det tidspunkt havde han udover svære lænderygsmerter også neurologiske udfald, der havde medført inkontinens og potentsproblemer.

Lidelsen blev anerkendt som en erhvervssygdom af Arbejdsskadestyrelsen, der udmålte en mengrad på samlet 35 procent, men fratrak 15 procent på grund af en ulykke i fritiden.

Ulykken var sket i efteråret 2002, men der var ingen lægekontakt indtil oktober 2002, hvor der var angivet tiltagende gener efter 2 meter fald fra stige.

Ankestyrelsen ændrede afgørelsen og vurderede det samlede men til 50 procent, men fandt ligeledes grundlag for at fratrække 15 procent i mengraden.

Efter at skadelidte overgik til førtidspension i 2004 traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om, at erhvervsevnetabet samlet udgjorde 85 procent, men alene 50 skyldtes den anerkendte arbejdsskade.

I forbindelse med en sag mod skadelidtes arbejdsgiver fremkom der en udtalelse fra Retslægerådet. Rådet udtalte, at fritidsulykken ikke kunne antages at have medført en varig skade, men muligt havde forværret generne.

Skadelidte anlagde på den baggrund sag mod Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen.

Under denne sag blev sagen igen forelagt Retslægerådet, som påny vurderede, at ulykken ikke havde påført skadelidte en varig skade.

Arbejdsskadestyrelsen valgte herefter at tage bekræftende til genmæle.

Ankestyrelsen genoptog sagen på ulovbestemt grundlag og fastsatte nu mengraden til 45 procent ud af de samlede 50 procent.

Ankestyrelsens lægekonsulent afgav forklaring under retssagen og udtalte, at det var fast praksis, at der blev foretaget fradrag, når der var en privat skade. Han udtalte endvidere, at fradraget var lille, og at den private ulykke efter hans opfattelse havde bevirket en varig forværring.

Retten mente ikke, at Ankestyrelsen havde løftet bevisbyrden for, at den påviste samlede mengrad skyldtes andet end den anerkendte arbejdsskade, jf § 13.

Advokatfirmaet Bjørsts kommentarer:
Afgørelsen er i overensstemmelse med formodningsreglen i arbejdsskadesikringslovens 13 (nu 12, stk. 2).

Den er endvidere i overensstemmelse med retspraksis, hvorefter Ankestyrelsen ikke ved deres lægekonsulenter alene kan løfte bevisbyrden for, at overvejende sandsynlighed taler imod en sammenhæng mellem arbejdsskaden og er konstaret varigt men eller erhvervsevnetab.

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg