18.01.2018

Ankestyrelsen skulle anerkende markant personlighedsforandring efter strømstød

Østre Landsret har den 18. januar 2018 afsagt dom i en arbejdsskadesag efter arbejdsskadesikringsloven og pålagt Ankestyrelsen at anerkende, at en strømstødsulykke var medvirkende årsag til en efterfølgende markant personlighedsforandring.

Skadelidte blev udsat for en arbejdsulykke, da han under udførelsen af sit arbejde fik et strømstød fra en ledning fra en motor med 380 volt strømforsyning gennem sin højre hånd.

Der var enighed om, at skadelidtes samlede erhvervsevnetab var 80 pct., og at den del af det samlede erhvervsevnetab, der kunne henføres til skadelidtes skånebehov over for fysisk nakkebelastende arbejde og behov for nedsat arbejdstid på grund af udtrætningstendens var 25 pct. Der var endvidere enighed om, at skadelidtes lænderygsmerter og følgerne af hans hjerneblødning ikke skyldes arbejdsskaden.

Byretten frifandt Ankestyrelsen og udtalte til trods for bevisformodningsreglen i arbejdsskadesikringsloven, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens skønsmæssige vurdering af hvilke forhold der skyldtes arbejdsulykken.

Se byretsdommen her

Østre Landsret ændrede byrettens dom og udtalte:

“Af Retslægerådets besvarelse af spørgsmål A og B fremgår, at der ikke findes tidstro beskrivelser af varige psykiske gener forud for ulykken den 21. november 2005, og at [skadelidte] kort tid efter ulykken udviklede kognitive problemer med markant nedsat indprentning, hukommelse og koncentration, verificeret ved neurologisk testning i marts 2008.

Herudover fremgår det af Retslægerådets besvarelse af spørgsmål G, at [skadelidte] efter ulykken i 2005 udviklede en markant personlighedsforandring. Det fremgår endvidere, at Retslægerådet ikke finder, ”at ulykken i 2005 har forårsaget en personlighedsforstyrrelse, men at ulykken i 2005 har haft en medvirkende årsag til [skadelidtes] nuværende tilstand”, og ”at der er tale om et indirekte bidrag fra ulykken til [skadelidtes] tilstand”.

På denne baggrund og efter bevisførelsen i øvrigt finder landsretten, at overvejende sandsynlighed ikke taler imod, at de omtalte forandringer i [skadelidtes] personlighed delvist er en følge af arbejdsskaden, jf. arbejdsskadesikringslovens § 12, stk. 2.”

Se Østre Landsrets dom her

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg