27.11.2018

Ankestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab ikke tilsidesat

Højesteret har den 27. november 2018 afsagt dom i en sag om hvorvidt en skadelidt havde ret til erstatning for erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven.

Hovedspørgsmålet under sagen var om der ved vurderingen af, om skaden medførte en indtægtsnedgang, skulle ses bort fra det overarbejde.

Et flertal i Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte, at Ankestyrelsen i sin prognose over skadelidtes indtjeningsevne efter skaden havde taget udgangspunkt i oplysningerne om, hvor meget han i perioden på et år faktisk havde været i stand til at arbejde og tjene som pædagogmedhjælper, herunder ved overarbejde ud over fuld arbejdstid.

Overarbejdet var således efter flertallets opfattelse ikke af en sådan midlertidig eller ekstraordinær karakter, at der var grundlag for at se bort fra denne del af hans indtjening, når hans erhvervsevnetab som følge af skaden skulle fastlægges.

Der forelå herefter ikke et fornødent sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse.

Se nærmere om Højesterets dom her