18.11.2003

Ansættelsesbevis – godtgørelse ved ansættelse på under 1 måned.

Højesteret har den 11. november 2003 afsagt en dom om et ansættelsesbevis vedr. en ansættelse, der varede under en måned.

I december 1999 blev en lønmodtager ansat uden tidsbegrænsning. Ansættelsen begyndte den 3. januar 2000, og den ansatte sagde op den 28. januar 2000 og fratrådte straks.

Den ansatte anlagde sag, fordi hun var uenig i den lønafregning, hun fik, og krævede bl.a. en godtgørelse, fordi hun aldrig havde fået noget ansættelsesbevis.

Højesteret dømte arbejdsgiveren til at betale en godtgørelse på 10.000 kr., fordi hun ikke havde givet den ansatte noget ansættelsesbevis.

Højesteret udtalte, at ansættelsesbevisloven måtte forstås således, at den omfattede alle ansættelsesforhold, der ikke ved deres etablering var begrænset til 1 måned eller derunder, og den omfattede derfor også ansættelse indtil videre.

Pligten til inden 1 måned at give medarbejderen oplysning om ansættelsesvilkår m.v. bortfaldt ikke, fordi ansættelsen var ophørt inden fristens udløb, og det var ikke en betingelse, at medarbejderen havde bedt om at få et ansættelsesbevis.

Landsretten var nået til samme resultat.