21.04.2015

Ansvar for ikke at skride effektivt ind over for uforsvarlig adfærd

Vestre Landsret har i dom af 17. april 2015 fundet arbejdsgiver ansvarlig for ikke at skride effektivt ind over for medarbejdernes undladelse af at bruge eksisterende adgangsveje på arbejdsstedet.

En medarbejder kom til skade, da han faldt på en jernbaneskråning, som han skulle forcere for at komme den korteste vej fra p-plads til arbejdsplads.

Landsretten udtalte, at der ikke var udvist passivitet ved først at rejse kravet 4,5 år efter ulykken.

Landsretten udtalte om ansvaret: …. medarbejderne i vid udstrækning undlod at benytte de eksisterende adgangsvej til arbejdsstedet, hvilket (arbejdsgiveren) ikke kan have været ubekendt med. Ved at undlade at skride effektivt ind over for denne adfærd har (arbejdsgiveren) tilsidesat sine forpligtelser med hensyn til instruktion og tilsyn.

Selvom medarbejderen blev afskediget som følge af manglende arbejde udtalte landsretten videre: Under hensyn til (skadelidtes) langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet er der tilstrækkeligt grundlag for at antage, at han – såfremt han ikke havde været syg som følge af uheldet indtil udgangen af 2009 – kunne have opnået anden beskæftigelse med tilsvarende indtjening, indtil han overgik til folkepension.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg