05.07.2018

Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald fra lav gangbro

Vestre Landsret har den 5. juli 2018 pålagt en arbejdsgiver for en stilladsarbejder ansvaret for, at stilladsarbejderen faldt ned fra en gangbro.

Stilladsarbejderen og 3 kolleger var ved at nedtage et stillads. Stilladsdelene blev båret fra nedtagningsstedet og til stilladslastbilens lad. Fra lastbilladet i ca. 1 meters højde var anlagt en gangbro til underlaget. Gangbroen bestod af 2 stilladsdæk, der var lagt ved siden af hinanden. I hvert dæk var 2 kroge, som skulle have fat i kanten af lastbil-ladet for at gangbroen lå stabilt.

Ulykken skete da stilladsarbejderen havde afleveret stilladsdele på ladet og skulle ned af gangbroen. Da stilladsarbejderen trådte ud på gangbroen vippede det ene stilladsdæk til siden og stilladsarbejderen faldt ned.

Der var mellem parterne tvist om faldet skyldtes, at dækket vippede og om dækket kunne falde helt af, hvis kun den ene krog havde havde fat i lastbilladet. Stilladsarbejderen og vidner forklarede, at den ene dæk lå oven på stilladsarbejderen efter han var faldet ned. Arbejdsgiver gjorde gældende, at ulykken lige så godt kunne være sket ved, at stilladsarbejderen trådte ved siden af gangbroen.

Byretten frifandt arbejdsgiveren, da det ikke fandtes godtgjort hvordan ulykken nærmere var sket.

Under ankesagen blev der afholdt syn og skøn, men skønsmanden kunne ikke genskabe en situation, hvor dækket faldt helt af, men alene en situation hvor dækket blev presset ned i den ene side og satte sig i spænd.

Landsretten fandt, at det ene dæk ikke havde været ordentligt fastgjort, hvilket var en fejl, der havde forårsaget ulykken.

Landsretten udtalte, at det var underordnet hvem af de ansatte der havde begået fejlen for at arbejdsgiver hæftede for fejlen jf. DL-3-19-2.

Landsretten ændrede derfor byrettens dom og pålagde arbejdsgiver ansvaret for ulykken.

Se Vestre Landsrets dom

Se byrettens dom

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg