15.07.2014

Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren medarbejders fald

Retten  i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i en sag om en glideulykke på en byggeplads.

Skadelidte faldt, da han skulle køre en trillebør med betonaffald ned ad en jordskråning, som fungerede som adgangsvej mellem 2 terrænniveauer på pladsen.

Retten lægger til grund, at der var tale om en sædvanlig anvendt adgangsvej for medarbejderne mellem 2 terrænniveauer på pladsen, og at skråningen var strøet med grus om morgenen, men at den var glat på ulykkestidspunktet.

Arbejdsgiver blev dømt, idet retten ikke fandt, at skåningen som adgangsvej har været forsvarlig sikret mod faldulykker. Der forelå ikke nogen relevant egen skyld fra skadelidtes side, selvom han havde 20 års erfaring.

I overensstemmelse med bl.a. UfR 2012.1838H var der årsagssammenhæng, da  sygeforløbet må anses for udløst af ulykken.

KOMMENTARER: Dommen viser, at der stilles strenge krav til arbejdsgivers forpligtelser, når der er tale om en sædvanlig anvendt adgangsvej, og i den sammenhæng er betydelig erfaring underordnet. Den er endvidere i tråd med anden retspraksis om, at det er tilstrækkeligt at skaden udløser sygedommen, selvom der er forudbestående lidelser.