24.08.2022

Arbejdsgiver ansvarlig for ulykke på stilladsdæk, mens bygherre blev frifundet

Retten i Odense afsagde den 23. august 2022 dom i en sag anlagt mod arbejdsgiver og bygherre om en ansats ulykken på et stilladsdæk.

Arbejdsgiver var ansvarlig for ansats fald, da den ansatte trådte fra et tagdæk ned på et stilladsdæk.

Skadelidte var ansat som kranfører på en større entreprise. Han skulle hejse elementer ind og ud af bygningen. Hans arbejdsstation var på bygningens tag. Når skadelidte skulle hejse gods fra tagdækket ned på jorden, var det nødvendigt at stille sig ud på øverste dæk af stilladset, der var rejst på bygningens side. Niveauforskellen mellem tagdækket og stilladsdækket var cirka 50 cm., og skadelidte forcerede afstanden ved at tage skridtet direkte fra tagdæk til stilladsdæk. Ulykken skete, da han trådte ned på en nedfaldsplade, som gled under ham.

Det blev forklaret, at der på byggepladsen kunne forefindes 2 trappestiger, som var blevet lavet af tømrergruppen, og som ikke havde faste placeringer. Det blev anslået, at det ville tage 5-6 minutter at benytte trapperne, og at disse ikke altid var tilgængelige. Da skadelidte foretog op mod 30 hejs om dagen, ville det således samlet være meget tidskrævende at benytte trappestigerne.

Til trods for at det var sædvanligt, at medarbejderne tog det direkte skridt mellem tagdæk og stilladsdæk, var der ikke givet påtaler eller forbud herimod, ligesom der ikke var opsat advarselsskilte eller lignende.

Endelig blev det forklaret, at nedfaldspladerne undertiden blev fjernet og derefter genmonteret, uden at der blev ført tilsyn med at de blev forsvarligt fæstnet efterfølgende.

Retten fandt, at arbejdsgiver havde tilsidesat pligten til forsvarlig indretning af arbejdspladsen samt til at føre tilsyn og til at advare imod konkrete risici.

Arbejdsgiver fik delvist medhold i relation til erstatningsopgørelsen, idet retten ikke fandt det godtgjort, at skadelidte ville have haft overarbejde i tiden efter ulykken.

Bygherre blev frifundet.

Se dommen her

Kontaktperson: Rasmus Dammark Pedersen