07.06.2002

Arbejdsskade – årsagssammenhæng og forældelse

Retten i Haderslev har den 13. juni afsagt dom i en arbejdsskadesag, hvor en arbejdsgiver blev pålagt erstatningspligt for skadelidtes midlertidige og varige følger i form af dobbeltsidig tennisalbue og frosne skuldre.

Tennisalbuerne var anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, men ikke anerkendt. Der var rejst krav mod arbejdsgiveren for tabt arbejdsfortjeneste, svie- og smertegodtgørelse, mén og erhvervsevnetab.

Retten fastslog, at der havde været tale om ensidigt gentaget arbejde kombineret med flere forværrende faktorer, og udtalte, at da albue- og skulderlidelse tidsmæssigt opstod i tilknytning til det udførte arbejde, måtte det herefter påhvile arbejdsgiveren at godtgøre, at der IKKE var årsagssammenhæng – uagtet at retslægerådet havde afvist årsagssammenhæng i relation til de frosne skuldre.

Retten fandt ikke, at den manglende anmeldelse af skulderlidelsen til Arbejdsskadestyrelsen kunne tillægges betydning og arbejdsgiveren fik derfor ikke medhold i, at skadelidte ikke havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt.

Endelig fastslog Retten, at den 5-årige forældelse først kunne antages at løbe fra den endelige sygemelding, uagtet at symptomerne har været tydelige i en årrække, og på trods af tidligere, kortvarige sygemeldinger.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg