01.04.2019

Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet

Regeringen har den 27. marts 2019 fremsat forslag til ændring af arbejdsskadesikringsloven (LFF 2019-03-27 nr 211) med det formål at rette op på retstilstanden, som den har udviklet sig efter Højesteret i dommene gengivet i U.2014.452.H og U.2017.531.H indsnævrede ulykkesbegrebet.

Regeringen har i baggrunden anført følgende:

Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at udviklingen i
fortolkningen af ulykkesbegrebet og den nyeste praksis på området
ikke længere afspejler de intentioner, et stort set enigt Folketing
havde, da det nuværende ulykkesbegreb blev indført i 2003, og
hvor ønsket var, at flere mennesker, som kommer ud for en ulykke
under udførelse af arbejde, får ulykken anerkendt som en
arbejdsskade.
En genopretning af ulykkesbegrebet svarende til retstilstanden
inden Højesteretsdommen i 2013 vil indfri regeringens ønske om,
at flere mennesker, der er kommet til skade på arbejde, får anerkendt
skaden som en arbejdsulykke, og at spørgsmålet om anerkendelse
generelt afgøres hurtigere end i dag.
Det foreslås på denne baggrund, at det af loven eksplicit kommer
til at fremgå, at også forbigående personskader kan anerkendes
som arbejdsulykker, uanset om de kræver behandling for at gå over,
og uanset om der konkret er foretaget en behandling af ulykkens
følger.

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg