01.03.2005

Arbejdsskadestyrelsen kan ikke udtale sig om hvornår det var muligt at skønne over erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarsloven.

Østre Landsret har den 1. marts 2005 afgjort, at et forsikringsselskab ikke tillades at stille Arbejdsskadestyrelsen følgende spørgsmål:

4) Arbejdsskadestyrelsen anmodes om at oplyse, hvornår det var muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over min klients fremtidige erhvervsevne.

Landsrettens kendelse:

“Som erstatningsansvarslovens § 10 er formuleret, og i øvrigt efter bestemmelsens formål og sammenhæng med lovens øvrige bestemmelser og baggrunden for lovændringerne i §§ 2, 5 og 10, finder landsretten, at en udtalelse om, hvornår det ville have været muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over erhvervsevnetabet, indebærer en retlig stillingtagen til, hvornår retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter lovens § 2 ophører, som det ligger uden for Arbejdsskadestyrelsens kompetence efter lovens § 10 at besvare.

Spørgsmål 4 i det foreliggende udkast til spørgsmål til Arbejdsskadestyrelsen tillades ikke stillet.”

Vestre Landsret har tidligere tilladt et lignende spørgsmål.

Arbejdsskadestyrelsen har dagen efter den 2. marts 2005 – på baggrund af en konkret forespørgsel – udtalt følgende:

“Vi skal hermed oplyse, at vi ikke har kompetence til at udtale os om, hvornår det har været muligt at vurdere det midlertidige eller endelige erhvervsevnetab.

Det ændrer ikke vores opfattelse, hvis det er domstolene, der har tilladt en af parterne at stille spørgsmål herom til styrelsen.”

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg