22.08.2013

Efterlønspræmier er erhvervsmæssig indkomst

Højesteret har i dag den 22. august 2013 afsagt dom i en arbejdsskadesag om erstatning efter erstatningsansvarsloven for mistede efterlønspræmier.

Højesterets flertal nåede frem til,

at efterlønspræmien er udtryk for en erhvervsmæssig indkomst,
at den derfor er erstatningsretligt beskyttet, og
at denne beskyttelse skal findes i erhvervsevnetabserstatningen.

Højesterets flertals præmisser må forstås således, at efterlønspræmien skal indgå i opgørelsen af årslønnen efter erstatningsansvarsloven. Præmisserne kan efter vores opfattelse heller ikke føre til andet resultat end, at efterlønspræmien også skal indgå i relation til fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten.

Selvom det ikke omtales direkte må de tilsvarende principper også gælde ved opgørelse af både årsløn og erhvervsevnetabsprocent efter arbejdsskadesikringsloven.

Sådan har arbejdsskademyndighederne imidlertid ikke forvaltet arbejdsskadesikringsloven. Heller ikke i forbindelse med vejledende udtalelser efter erstatningsansvarsloven.

Både indenfor sager efter erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven vil Højesterets afgørelse give anledning til nye sager om afklaring af, hvordan efterlønspræmien indregnes i årsløn og erhvervsevnetabsprocent.

Herudover vil Højesterets afgørelse formodentlig give anledning til at arbejdsskademyndighederne overvejer genoptagelse af allerede afgjorte sager.

Kontaktperson: Christian Riewe