13.01.2020

Følger efter trafikulykke ansås godtgjort

Københavns Byret har i dom af 8. januar 2020 givet en skadelidt medhold i, at et motoransvarsforsikringsselskab skulle yderligere godtgørelse for svie- og smerte samt i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i anledning af en trafikulykke som skadelidte var udsat for den 3. oktober 2010.

Ved trafikulykken blev skadelidte påkørt bagfra, og han pådrog sig bl.a. ryg- og nakkesmerter.

På ulykkestidspunktet arbejdede skadelidte som pædagog i en SFO, og havde derudover en række bijob, bl.a. som fodbolddommer.

Skadelidte og forsikringsselskabet blev enige om, at anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse om skadelidtes varige mén og varige erhvervsevnetab.

Ifølge den vejledende udtalelse havde skadelidte en varigt mén på 12 %, og et varigt erhvervsevnetab på 50 % som kunne henføres til ulykken.

Forsikringsselskabet meddelte, at de ville følge den vejledende udtalelse og udbetalte – efter at have frafaldet en indsigelse mod beregningen af årslønnen – godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne i overensstemmelse med udtalelsen.

Skadelidte havde opgjort et krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på ca. 1,1 mio. kr., men heraf ville forsikringsselskabet alene betale et skønsmæssigt beløb på 600.000 kr., hvorfor skadelidte udtog stævning for sit restkrav.

Under sagen gjorde forsikringsselskabet en række nye indsigelser gældende, herunder at det ikke var godtgjort, at det var trafikulykken der var årsag til skadelidtes uarbejdsdygtighed, og at de var uenige i den vejledende udtalelse.

Byretten anførte indledningsvist, at forsikringsselskabet ikke havde tilvejebragt et sikkert grundlag for at tilsidesætte den vurdering af årsagssammenhængen som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde foretaget, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde vurderet, at uanset konkurrerende forhold var trafikulykken hovedårsagen til erhvervsudygtigheden.

Forsikringsselskabet blev derfor tilpligtet at betale skadelidtes krav med enkelte beregningsmæssige nedsættelser.

Se dommen her

Dommen er anket til landsretten af forsikringsselskabet.

Kontaktperson: Christian Riewe