28.04.2015

Forældelse – suspensionsaftale ikke opsagt

Retten i Odense fremkom den 27. april 2015 med en tilkendelse om, at et personskadeerstatningskrav ikke var forældet.

For at et forsikringsselskab kunne få tid til at foretage nødvendige undersøgelser for at tage stilling til erstatningspligten efter en erhvervssygdom, blev der indgået aftale om suspension af forældelsesfristen indtil videre. Aftalen kunne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel. Erhvervssygdommen var afvist af Ankestyrelsen som omfattet af arbejdskadesikringsloven.

Forsikringsselskabet afviste erstatningspligten i februar 2011. Der blev ikke samtidig foretaget opsigelse af suspensionsaftalen.

Skadevolder anlagde herefter sag mod Ankestyrelsen, som efter 2 genoptagelser af arbejdsskadesagen og en udtalelse fra Retslægerådet, anerkendte lidelsen som omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Herefter – i april 2014 – rettede skadelidte på ny henvendelse til forsikringsselskabet, som fortsat afviste erstatningspligten. Under den efterfølgende anlagte retssag påstod forsikringsselskabet nu også, at kravet var forældet, idet afvisningen af erstatningspligten i februar 2011 skulle sidestilles med en opsigelse af suspensionsaftalen.

Retten udtalte, at erstatningskravet ikke var forældet, idet der ikke var sket en skriftlig opsigelse af suspensionsaftalen.

Resultatet er i overensstemmelse med TfS.2007.601V og U.1998.945H.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg