Forretningsbetingelser

bjørst er et interessentskab, der indehaves af advokat Henrik Juel Halberg og advokat Christian Riewe og drives i interessentskabsform under cvr. 17522671.

Vi driver forretning fra Christian IX’s Gade 10, 3. sal, 1111 København K. Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales udtrykkeligt.

Ansvar og fortrolighed:
Alle advokater hos bjørst er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle medarbejdere hos bjørst er underlagt streng tavshedspligt om de oplysninger vi modtager, og vi følger de advokatetiske regler, der er fastlagt af Advokatsamfundet. Reglerne kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Alle advokater hos bjørst er omfattet af vores ansvarforsikring og garantiordning tegnet i Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, under policenummer 600-112.450. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af bjørst uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Retlige tvister behandles efter dansk ret ved Københavns Byret.

I overensstemmelse med god advokatskik har vi etableret interne retningslinjer for at undgå interessekonflikter, ligesom vi er underlagt reglerne i hvidvaskloven.

Fysiske akter i afsluttede sager makuleres kort tid efter afslutning, men sagsakterne opbevares digitalt i 10 år efter afslutningsdatoen. Klienterne får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som vi frembringer i forbindelse med sagens førelse, men vi beholder ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder.

Salær:
Uden anden særskilt aftale beregnes salæret på baggrund af retsplejelovens regler om et rimeligt salær, som tager udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug og arten af det udførte arbejde, sagens betydning og værdi for klienten og det med sagen forbundne ansvar. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af os, kan vores klienter klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

I visse retssager og er der mulighed for at opnå fri proces eller dækning fra en tegnet retshjælpsforsikring.

Vores bankforbindelse er Arbejdernes Landsbank, konto 5301 0285998.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.