24.06.2014

Forsikringsselskab fik ikke tilsidesat skadelidtes erhvervsevnetabsafgørelse

Østre Landsret afsagde den 24. juni 2014 dom i en sag, som et forsikringsselskab havde anlagt mod Ankestyrelsen.

Forsikringsselskabet havde nedlagt påstand om, at en skadelidt ikke havde noget erhvervsevnetab efter et whiplash-traume i 2000, som skadelidte pådrog sig under udførelse af sit arbejde som buschauffør. Forsikringsselskabet påstod, at følgerne skyldtes et nyt traume i 2003.

Ankestyrelsen havde fastsat erhvervsevnetabet til 50% efter traumet i 2000 og anset traumet i 2003 for alene at have medført midlertidige gener.

For at få tilsidesat Ankestyrelsen afgørelse skulle forsikringsselskabet bevise, at overvejende sandsynlighed talte imod, at følgerne skyldtes traumet i 2000. Denne bevisbyrde havde forsikringsselskabet ikke løftet, hvorfor Ankestyrelsens afgørelse ikke blev tilsidesat.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg