21.05.2008

Forudbestående lidelser uden betydning for fastsættelsen af erhvervsevnetab

Østre Landsret har den 17. April 2008 afsagt dom i en sag vedrørende anerkendelse af størrelsen af et erhvervsevnetab. Sagen var anlagt af en skadelidt mod Ankestyrelsen.

Skadelidte havde inden arbejdsskaden en forudbestående lammelse i sin højre hånd, og ved arbejdsskaden fik hun beskadiget sin venstre hånd. Efter arbejdsulykken fik den skadelidte konstateret leddegigt og asmatisk eksem.

Skadelidte fik efter arbejdsskaden et fleksjob.

Ankestyrelsen havde fastsat erhvervsevnetabet til 40%, da man gjorde gældende, at man havde lagt vægt på relevante forhold af en samlet vurdering af indtjeningsmuligheder i arbejde på normale vilkår, herunder oplysninger om blandt arbejdsprøvning, funktionsbegrænsninger og formulerede skånehensyn. Ankestyrelsen gjorde endvidere gældende, at skadelidte ikke havde løftet bevisbyrden for, at der var et sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse. Ankestyrelsen gjorde endelig gældende, at skadelidtes øvrige lidelser var arbejdsskaden uvedkommende, og endelig at Arbejdsskaden alene ikke ville udelukket den skadelidte i at varetaget et ikke-håndledsbelastende fuldtidsarbejdet på normale vilkår svarende til en skønsmæssig indtægt på 220.000 kr.

På vegne af skadelidte blev det gjort gældende, at erhvervsevnetabet korrekt skulle fastsættes til 75%.

Landsretten udtalte, at det måtte lægges til grund,at den skadelidte inden arbejdsulykken havde varetaget et fuldtidsjob uden skånevilkår på trods at forudbestående lidelser, at det ikke var dokumenteret, at de forudbestående lidelser udbød en nærliggende risiko for at udvikle sig på en måde, som ville få indflydelse på erhvervsevnen, at det på denne baggrund var uden betydning, at de forudbestående lidelser medvirkede til det samlede erhvervsevnetab, og at det måtte lægges til grund, at de efterfølgende tilkommende lidelser var velbehandlet og ikke havde indflydelse på erhvervsevnen.

På denne baggrund konkluderede landsretten, at Ankestyrelsen ikke havde godtgjort, at overvejende sandsynlighed talte imod, at hele erhvervsevnetabet var en følge af arbejdsskaden, og gav skadelidte medhold i at det samlede erhvervsevnetab på 75% var følge af arbejdsskaden.

Vurdering
Advokatfirmaet BJØRST ser dommen som udtryk for, at skadelidte på baggrund af formodningsreglen i arbejdsskadesikringsloven har krav på det fulde faktiske erhvervsevnetab efter en arbejdsskade, medmindre Ankestyrelsen på overbevisende måde kan bevise andet,og at Ankestyrelsen ikke kan løfte denne bevisbyrde ved blot at henvise til et samlet, men ikke særligt underbygget, skøn over hvad den skadelidte burde kunne tjene.

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg