03.12.2008

Fremlæggelse af lægejournal

Vestre Landsret har ved kendelse den 12. november 2008 afvist, at en skadelidt på begæring fra en skadevolder skulle fremlægge fuldstændig lægejournal 5 år forud fra skadestidspunktet.

Omstændighederne i sagen var, at den skadelidte den 27. juli 2005 var ude for en ulykke, der medførte, at den skadelidte fik nakkesmerter og hovedpine. Den skadelidte blev raskmeldt den 13. februar 2006.

Under sagen have den skadelidte fremlagt fuldstændig lægeudskrift fra ulykkestidspunktet og frem til tidspunktet for raskmelding. Af ovennævnte lægeudskrift var der ikke indikationer på relevante forudbestående lidelser af betydning for sagen.

Herudover have den skadelidte faktisk imødekommet skadevolders ønske om at fremlægge lægejournal 5 år forud fra ulykkestidspunktet. Skadelidtes læge havde dog udeladt oplysninger, som lægen vurderede var uden betydning for sagen.

Den skadelidte have tilmed for en løsning af tvisten om fremlæggelse af fuldstændig lægejournal foreslået, at skadevolders lægekonsulent under iagttagelse af sin tavshedspligt kunne få fremsendt den fuldstændige lægejournal 5 år forud for ulykkestidspunktet. Lægekonsulenten kunne således overfor skadevolder be- eller afkræfte, om de udeladte lægelige oplysninger havde relevans for sagen. Denne løsningsmodel blev afvist af skadevolder.

Vestre Landsret afviste skadevolders begæing om fremlæggelse af fuldstændig lægejournal, blandt andet med følgende begrundelser:

Der foreligger ikke oplysninger i sagen om, at skadelidte forud for skaden den 27. juli 2005 havde problemer med nakkesmerter, hovedpine eller lignende, som kan have haft indflydelse på skadelidtes sygeperiode. Da skadevolder heller ikke har sandsynliggjort, at der i lægeakterne i øvrigt kan være oplysninger om forudbestående lidelser, som kan have haft betydning for sygeperioden, tager landsretten ikke anmodningen fra skadevolder om editionspålæg, jf. retsplejelovens § 298, stk. 1, til følge.

Vurdering:
Sager skal oplyses fuldt ud og nødvendige journaler for bedømmelse af en skadlidts krav skal fremlægges. Kendelsen er dog eksempel på, at en skadevolders anmodning om at få udleveret fuldstændig lægejournal en årrække tilbage fra ulykkestidspunktet ikke skal imødekommes, når der i det lægelige materiale fra ulykkestidspunktet og frem ikke er indikationer om relevante forudbestående lidelser. I den konkrete sag syntes det at have haft særskilt betydning, at der faktisk var fremlagt lægejournal 5 år forud for ulykkestidspunktet, dog med udstregninger af ikke relevante oplysninger. Herudover har det muligvis haft betydning, at skadelidte fik tilbudt, at skadevolders lægekonsulent under iagttagelse af lægekonsulentens tavshedspligt kunne få fremlagt den fuldstændige lægejournal.

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg