06.01.2005

Funktionær kunne betragte sig som fritstillet.

Vestre Landsret afsagde den 6. januar 2005 dom i en sag med en ansat, som havde anlagt sag mod tidligere arbejdsgiver med krav om løn i opsigelsesperioden. Den ansatte var blevet opsagt af arbejdsgiveren, og det var i opsigelsesbrevet angivet, at den ansatte var fritstillet, og at han kunne stoppe med en uges varsel, hvis han fandt andet arbejde. Den ansatte fandt ikke andet arbejde, men efter at have talt med sin fagforening, meddelte den ansatte arbejdsgiveren, at han opfattede sig som fritstillet, hvorfor han ikke mødte på arbejde. Arbejdsgiveren gjorde den ansatte opmærksom på, at man mente, at det var med urette, at han udeblev, og da den ansatte ikke genoptog arbejdet, blev han bortvist.

Landsretten udtalte:

“Efter opsigelsens ordlyd og [arbejdsgiverens] bemærkning om, at man ikke ville stå i vejen for bestræbelserne for at finde andet arbejde ved at fastholde ham i opsigelsesperioden, indeholdt opsigelsen en tilkendegivelse om, at [den ansatte] kunne blive frigjort fra sin arbejdsforpligtelse i opsigelsesperioden med en uges varsel. Hverken [H] eller [E] præciserede på noget tidspunkt, at ordlyden og bemærkningen – i strid med den almindelige betydning af begrebet fritstilling – blot betød, at man ville acceptere en opsigelse fra den ansatte med forkortet varsel. Heller ikke da [H] i forbindelse med arbejdsophøret blev bekendt med, at den ansatte fratrådte uden at have fået anden beskæftigelse, understregede han, at dette var meningen med bemærkningen i opsigelsen. Der er derfor ikke bevist, at [den ansatte] ved sin fratræden indså eller burde indse, at opsigelsen som følge af en misforståelse af begrebet fritstilling havde fået et andet indhold end tilsigtet af [H]. [Den ansatte] kunne derfor på dette tidspunkt anse sig for berettiget til at fratræde uden derved at miste retten til løn i opsigelsesperioden?”

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg