04.06.2014

Genoptagelse af arbejdsskadesag og tabsbegrænsning

Retten i Glostrup har afsagt dom den 30. maj 2014 i en erstatningssag efter en arbejdsskade.

Forsikringsselskabet havde anerkendt erstatningspligten og udbetalt delvis erstatning. Forsikringsselskabet påstod, at skadelidte og hans organisation burde have anmodet om genoptagelse af den afsluttede arbejdsskadesag på et tidligere tidspunkt end sket. Forsikringsselskabet begrundede synspunktet med, at det burde have stået skadelidte klart, at han ikke havde nogen rest-erhvervsevne, selvom kommunen mente, at alle revalideringstiltag ikke var udtømte.

Skadelidte søgte om førtidpension, som blev afslået med henvisning til at alle revalideringstiltag ikke var udtømte. Beskæftigelsesankenævnet hjemviste sagen til fornyet afgørelse, og skadelidte blev tilkendt førtidspension med tilbagevirkende kraft.

Arbejdsskadesagen blev søgt genoptaget et par måneder efter skadelidte blev tilkendt førtidspension.

Retten afviste, at skadelidte havde tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt, da der ikke var sket en relevant afklaring af skadelidtes sociale situation før der var truffet afgørelse tilkendelse af førtidspension.

 

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg