19.03.2010

Grundejeransvar

Vestre Landsret har afsagt dom den 11. marts 2010, hvor grundejer blev anset ansvarlig for ulykke en skadelidt var ude for.

Den skadelidte, der var postomdeler, faldt da skadelidte var på vej op ad ejendommens hovedtrappe. Ulykken skete ved at et af trappetrinenes skiferklinker skred væk under skadelidtes fod, idet skiferklinken lå løst.

Under såvel byrets- som landsretssagen gjorde grundejerens forsikringsselskab gældende, at trappen løbende var blevet tilset og vedligeholdt. Grundejerens forsikringsselskab gjorde gældende, at skiferklinken få dage inden ulykken havde løsnet sig på grund af vejrliget med skiftevis tø og frost. Under hensyntagen til, at det blev gjort gældende, at skiferklinken havde løsnet sig ganske kort tid forinden ulykken skete var det forsikringsselskabets opfattelse, at grundejeren reelt ikke havde kunne afværge ulykken og således ikke havde handlet ansvarspådragende.

I en tilstandsrapport der blev udfærdiget efterfølgende ulykken, blev trappens tilstand beskrevet som værende i ringe vedligeholdelsesmæssig stand med flere defekte fuger samt skrukke og løse skiferklinker.

Vestre Landsret lagde til grund, at trappen i længere tid inden ulykken havde været i en vedligeholdelsesmæssig dårlig tilstand. På grund af trappens forudgående dårlige stand, havde trappen været modtagelig for vejrliget, som bevirkede, at trappen blev “nedbrudt” og farlig at færdes på.

Vestre Landsret udtaler blandt andet i præmisserne:
“Også efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at hovedtrappen var i en så ringe vedligeholdelsesmæssig stand med flere defekte fuger samt skrukke og løse skiferklinke, at vejrliget, der skiftede mellem tø og frost, kunne foranledige skader på de underliggende betontrin, således at trappen blev falig at færdes på.”

Advokatfirmaet Bjørst vurderer, at dommmen er i tråd med retspraksis vedrørende grundejeransvar, hvorefter der er et skærpet ansvar for grundejere til at sørge for at de dele af en ejendom, hvor der er normal færdsel til og fra fremstår i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg