19.08.2010

Højesteret underkender Ankestyrelsen vedr. deltidsansatte

Højesteret har i 2 afgørelser af 17. august 2010 afgjort, at deltidsansattes erstatning for tab af erhvervsevne og årsløn efter arbejdsskadesikringsloven skal fastsætte på samme måde som fuldtidsansatte, og derved tilsidesat Ankestyrelsens mangeårige praksis.

Sagerne, der blev behandlet af 7 dommere på grund af deres principielle karakter, omhandlede spørgsmålet om, hvordan årslønnen og erhvervsevnetabsprocenten skulle opgøres for skadelidte, som var deltidsbeskæftiget på tidspunktet for arbejdsskaden.

I begge sager var der tale om kvinder med mindre børn, og det var de skadelidtes opfattelse, at deltidsansættelserne var af midlertidig karakter af hensyn til børnene.

I overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis var erhervsevnetabsprocenten fastsat med udgangspunkt i den deltidsansattes arbejdsindsats på skadestidspunktet. Ligeledes var årslønnen beregnet på baggrund af den løn, som kvinderne reelt fik i deltidsstillingerne.

De skadelidte mente, at såvel erhvervsevnetabet som årslønnen skulle vurderes ud fra fuldtidsbeskæftigelse, da der ikke var tale om nedsat tid på grund af en forudbestående nedsættelse af erhvervsevnen, men derimod en frivillig og midlertidig foranstaltning.

Højesteret udtalte, at udmålingen af erhvervsevnetabsprocenten for deltidsbeskæftigede, som ikke havde en nedsat erhvervsevne, skulle ske med samme udgangspunkt som fuldtidsbeskæftigede. Ved årslønsfastsættelse skulle den deltidsbeskæftigedes løn opreguleres til fuldtidsløn, medmindre deltidsbeskæftigelsen ikke var midlertidig.

Højesteret fandt det i begge sager tilstrækkeligt sandsynliggjort, at deltidsbeskæftigelsen var af midlertidig karakter, selvom denne havde varet i flere år og også måtte påregnes at vare i flere år efter arbejdsskaden.

Sagerne blev ført på vegne af de skadelidte og deres faglige organisationer af advokat Karsten Høj fra Elmer & Partnere.

Arbejdsskadestyrelsen har efterfølgende offentliggjort, at styrelsen vil genoptage tidligere afgørelser, der nu må betragtes som forkerte. Det må anses for tvivlsomt, at Arbejdsskadestyrelsen selv vil være i stand til at lokalisere alle de relevante sager.

Skadelidte og fagforeninger, der tidligere har fået afgørelser vedrørende årsløn og erhvervsevnetab som deltidsbeskæftigede, kan selv rette henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på genoptagelse af deres sager.