21.02.2014

Højesterets praksis om fremlæggelse af speciallægeerklæringer

Højesteret har den 21. februar 2014 afsagt kendelse om fremlæggelse af en speciallægeerklæring.

Sagen vedrørte en sag efter erstatningsansvarsloven, hvor skadelidte ønskede en speciallægeerklæring der var udarbejdet på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen efter arbejdsskadesikringsloven, fremlagt og forelagt Retslægerådet. Erklæringen var udarbejdet efter sagsanlæg.

Højesteret tillagde det afgørende betydning, at ingen af sagens parter havde haft indflydelse på indhentelse af erklæringen og tillod at erklæringen fremlagdes.

Se mere her.