18.08.2010

Hovedentreprenør ansvarlig for arbejdsulykke hos underentreprenør

Ved dom af den 13. august 2010 omgjorde Østre Landsret dom fra Byretten i Glostrup, hvor hovedentreprenør var blevet frifundet for arbejdsulykke ansat hos underentreprenør havde været ude for.

Den skadelidte skulle udføre malerarbejde på et enfamiliehus. Malerfirmaet skadelidte var ansat hos, var underentreprenør på byggeopgaven.

Arbejdsulykken skete da en stige, skadelidte var på vej op ad, skred. Stigen var opsat som adgangsvej til husets 1. sal. Stigen var ikke fastgjort.

Under sagen var der mellem parterne tvist om, hvem der havde opsat stigen. Hovedentreprenøren bestred at stigen tilhørte dem og, at de havde opsat stigen som adgangsvej. Malerfirmaet, hvor skadelidte var ansat, bestred ligeledes at stigen tilhørte malerfirmaet og bestred, at malerfirmaet havde opsat stigen som adgangsvej.

Byretten frifandt hovedentreprenøren, og udtalte blandt andet at det ikke er usædvanligt, at der anvendes stige som adgangsvej. Under hensyntagen til at skadelidte ikke var ansat hos hovedentreprenøren fandt Byretten, at det ikke påhvilede hovedentreprenøren, at instruere skadelidte om brugen af stigen eller at hovedentreprenøren i øvrigt havde handlet i strid med arbejdsmiljøloven.

Østre Landsret nåede til det modsatte resultat og fandt, at hovedentreprenøren var ansvarlig. Blandt andet udtaler Østre Landsret i præmisserne:
“Det lægges endvidere til grund som ubestridt, at det sædvanligvis er hovedentreprenøren, som sørger for adgangsveje på byggepladsen, ligesom det efter malerfirmaets forklaring lægges til grund, at stigen ikke er opstillet af malerfirmaet. Hovedentreprenøren har ikke oplyst om andre håndværkere på pladsen på ulykkestidspunktet og er ikke på nogen måde fremkommet med dagsedler, fakturakopier eller andet materiale, som nærmere kan belyse tidspunkterne for underentreprenørernes arbejde. Landsretten lægger herefter til grund, at stigen er opstillet af en medarbejder fra hovedentreprenøren som adgangsvej til afløsning af det nedtagne stillads. Det findes herefter at måtte påhvile hovedentreprenøren at sørge for, at stigen, der efter det oplyste var eneste adgangsvej til 1. salen, var forsvarligt fastgjort. Da dette ikke er sket, er hovedentreprenøren ansvarlig for den skete skade.\”

Advokatfirmaet Bjørst vurderer at dommen viser, at det overordnede ansvar for sikkerheden på en byggeplads påhviler hovedentreprenøren. Endvidere illustrerer dommen, at bevisbyrden for hvem der har etableret adgangsvej ved hjælp af eksempelvis en stige på en byggeplads hvor hovedentreprenøren har det overordnede ansvar for sikkerheden, påhviler hovedentreprenøren. Såfremt en hovedentreprenør ikke kan føre bevis for hvem der har udført de sikkerhedsmæssige uforsvarlige forhold, påhviler ansvaret for det sikkerhedsmæssige uforsvarlige forhold hovedentreprenøren.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg