21.12.2011

Ingen pligt til at sagsbehandle for uorganiserede

Østre Landsret har i en dom af 19. december 2011 frifundet Malerforbundet i en sag som Kristelig Fagforening havde anlagt på vegne af en lønmodtager.

Lønmodtageren var ansat under Malerforbundets overenskomst, men var ikke medlem af Malerforbundet.

Lønmodtagerens arbejdsgiver havde foretaget indbetaling af feriepenge til FerieKonto.

Lønmodtageren havde imidlertid ikke haft mulighed for at afholde sin ferie p. g. a. sygdom, og anmodede derfor Feriekontoret om udbetaling af de til FerieKonto indbetalte feriepenge.

Feriekontoret henviste overfor lønmodtageren til, at en forudsætning for udbetaling var, at der forelå en såkaldt enighedserklæring fra de overenskomstbærende organisationer.

Feriekontoret støttede denne opfattelse på den dagældende formulering af ferielovens § 44 stk. 2, der havde følgende ordlyd:

“Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen træffer afgørelse om, hvorvidt en lønmodtager, der er afskåret fra at holde ferie inden ferieårets udløb, jf. § 38, kan få feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg udbetalt, medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.”

Kristelig Fagforening rettede derfor henvendelse til Malerforbundet med anmodning om, at Malerforbundet udarbejdede en erklæring om, at lønmodtageren p. g. a. sygdom havde været afskåret fra at afholde sin ferie.

Malerforbundet meddelte Kristelig Fagforening, at forbundet ikke agtede at iværksætte fagretlig behandling af den pågældende lønmodtagerens sag.

Kristelig Fagforening anlagde herefter på vegne af lønmodtageren civil retssag mod Malerforbundet med påstand om, at Malerforbundet skulle anerkende, at lønmodtageren var syg og derfor havde en feriehindring.

Københavns Byret gav lønmodtageren medhold, idet byretten lagde Feriekontorets retsopfattelse uprøvet til grund, og antog at lønmodtageren ikke havde mulighed for, at få udbetalt sine feriepenge, hvis Malerforbundet ikke anerkendte, at lønmodtageren havde en feriehindring.

Malerforbundet indbragte – med Procesbevillingsnævnets tilladelse – dommen for Østre Landsret, som tiltrådte Malerforbundets synspunkt om, at bestemmelsen i den dagældende ferielovs § 44 stk. 2, hvorefter Feriekontoret ikke kan træffe afgørelse om forhold der er reguleret ved kollektiv overenskomst, må forstås sådan, at Feriekontoret alligevel er kompetent, hvis den overenskomstbærende lønmodtagerorganisation erklærer, at den ikke agter at iværksætte fagretlig behandling.

Med tilføjelse om, at Malerforbundet ikke havde pligt til at foretage sagsbehandling for uorganiserede lønmodtagere frifandt Østre Landsret Malerforbundet.

Kontaktperson: Christian Riewe