30.03.2007

Omvendt bevisbyrde ved forskriftstilsidesættelse

Vestre Landsret afsagde den 29. marts 2007 dom i en arbejdsskadesag, som en ansat havde anlagt mod sin tidligere arbejdsgiver.

Den ansatte var som vinduespudser den 8. januar 2004 i gang med at pudse vinduer fra en træstige i ca. 6 meters højde. Da han trådte et trin ned knækkede det trin han trådte på, hvorved han faldt ned fra stigen.

—-

Landsretten fandt arbejdsgiveren ansvarlig med følgende begrundelse:

“Af At-vejledning nr. B.3.1.1 om brug af transportable stiger pkt. 6 fremgår bl.a.: “Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person. Det skal normalt ske mindst en gang om året.”.

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at appellanten anskaffede stigen i sommeren 2002, at stigen ikke siden anskaffelsen havde været underkastet nogen form for undersøgelse, og at den umiddelbare årsag til, at indstævnte faldt ned, var, at et af stigens trin knækkede. Stigen var stillet til rådighed for indstævnte af appellanten til brug for arbejdets udførelse.

Under de således foreliggende omstændigheder påhviler det appellanten at godtgøre, at uheldets indtræden skyldes omstændigheder, som appellanten ikke bærer ansvaret for. Da det ikke er godtgjort, at indstævnte har udvist egen skyld eller i øvrigt har udført arbejdet på en uhensigtsmæssig måde, tiltræder landsretten, at appellanten er anset ansvarlig for uheldets indtræden. …”

—-

Kommentar:
Landsretten har således også i denne dom bekræftet, at ved forskriftsovertrædelser er der omvendt bevisbyrde (præsumptionsansvar).

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg