26.11.2004

Opsigelse under barselsorlov.

Vestre Landsret afsagde den 26. november 2004 dom om en ansat i en tøjforretning i 1999. I november 2001 blev den ansatte sygemeldt på grund af graviditet. Den ansatte påbegyndte arbejdet efter barselsorloven den 27. december 2002, og hun blev afskediget den 28. december til fratræden med udgangen af april måned. Den ansatte anlagde sag mod arbejdsgiveren med krav om en godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 9 svarende til 18 måneders løn. Arbejdsgiveren påstod frifindelse med henvisning til, at den ansatte var blevet afskediget, fordi forretningen var nødt til at afskedige en medarbejder på grund af omsætningsnedgang.

Landsretten udtalte, at det påhvilede arbejdsgiveren at godtgøre, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket henset til, at opsigelsen var sket umiddelbart efter barselsorloven. Da arbejdsgiveren ikke havde bevist, at det ikke var fordi, at den ansatte havde udnyttet retten til barselsorlov, at hun var blevet afskediget, fik den ansatte tilkendt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg