30.09.2004

Overarbejdsbetaling – ansættelsesbevis.

Vestre Landsret har den 30. september 2004 afsagt en dom om en ansat som anlagde sag mod tidligere arbejdsgiver med krav om godt kr. 132.000 for bl.a. skyldig overtidsbetaling, overtidstillæg, refusion af indkøb for arbejdsgiveren samt godtgørelse for manglende ansættelsesbevis. Da kravet om betaling for overarbejde først var rejst efter fratrædelsen, og da den ansatte under ansættelsen havde fået en ugentlig fridag, havde den ansatte ikke godtgjort, at han havde krav på overtidsbetaling. Den ansatte fik kr. 10.000 for manglende ansættelsesbevis.

Landsretten udtalte, at den ansattes oprindelige arbejdstid under fastansættelsen gav anledning til, at han fra august 2001 fik en ugentlig fridag og at der i øvrigt forelå meget modstridende oplysninger om, hvorvidt den ansatte havde arbejdet i længere tid end aftalt mellem parterne og i givet fald i hvilket omfang, samt om hvorvidt dette er blevet kompenseret ved yderligere fridage.

Landsretten udtalte herefter, at da den ansatte først efter fratrædelsen præsenterede arbejdsgiveren for en opgørelse over det påberåbte overarbejde, og da der var modstridende forklaringer og på grund af manglen på skriftligt materiale herom, havde den ansatte ikke bevist, at han allerede under ansættelsen stillede arbejdsgiveren over for krav om betaling for overarbejde. Landsretten bemærkede samtidig, at aftalen om en ugentlig fridag i særlig grad gav anledning til, at parterne da fik gjort op med både et eventuelt tilgodehavende for merarbejde for den allerede forløbne tid og med vilkårene fremover.

På baggrund af den betydelige usikkerhed, der herefter forelå om, hvorvidt den ansatte efter stiltiende eller udtrykkelig aftale havde udført arbejde i videre omfang, end han var blevet kompenseret for ved anden frihed, fandt landsretten, at den ansatte ikke havde bevist, at han havde ret til yderligere betaling.

Den ansatte fik en godtgørelse på 10.000 kr. for manglende ansættelsesbevis.