16.04.2013

Personskadeerstatning; kreditorbeskyttelse opretholdt

Vestre Landsret har i kendelse af 4. marts 2013 afsagt kendelse om rækkevidden af kreditorbeskyttelsen af personskadekrav (erstatning for tab af erhvervsevne) i medfør af retsplejelovens § 513.

Det følger af retsplejelovens § 513, at:

Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen.

Det er almindeligt accepteret, at invaliditet omfatter i hvert fald erhvervsevnetabserstatning og méngodtgørelse.

Spørgsmålet i den konkrete sag var, om beskyttelsen mod udlæg var fortabt, fordi et beløb på kr. 515.000 dækkende erstatning for tab af erhvervsevne var blevet indsat på en almindelig lønkonto, hvor der allerede var et indestående på kr. 15.242. Samme dag flyttede skadelidte kr. 500.000 til en særskilt konto mærket personskadeerstatning.

I forbindelse med køb af fast ejendom ønskede skadelidte en servitut tinglyst, hvoraf det fremgik, at ejendommen var købt for kreditorbeskyttede midler.

Tinglysningsretten afviste at lyse servitutten.

Landsretten tilsidesatte tinglysningsrettens afgørelse og udtalte bl.a.:

Oprettelsen af den separate sparekassekonto skete i umiddelbar tilknytning til indsættelsen af erstatningsbeløbet på kr. 515.986 i sparekassen. Begivenhedsforløbet den 15. maj 2012 giver ikke grundlag for at antage, at erstatningsbeløbet ikke er holdt klart adskilt fra K’s øvrige formue, jf. retsplejelovens § 513.

ADVOKATFIRMAET BJØRSTS KOMMENTARER:
Kendelsen giver et væsentligt fortolkningsbidrag til retsplejelovens § 513.

Det er således muligt at opretholde kreditorbeskyttelsen, selvom en personskadeerstatning fejlagtig er blevet indsat på en eksisterende konto sammen med et eksisterende indestående, hvis erstatningen flyttes umiddelbart derefter.

Særligt i forbindelse med erstatning og godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringsselskaber er der en risiko for at udbetalinger sker – uden forudgående orientering – til skadelidtes NEM konto. Kreditorbeskyttelsen kan alligevel opretholdes, hvis man reagerer straks.

Kontaktperson: Peter Giersing