17.06.2002

Principiel højesteretsdom om erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven

Højesteret har i dag den 28. maj 2002 afsagt en dom om erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

I dommen er det fastslået, at en afgørelse om erhvervsevnetabserstatning skal tillægges virkning fra det tidspunkt, hvor der oprindelig blev truffet en forkert afgørelse.

Den Sociale Ankestyrelse havde kun tilkendt erhvervsevnetabserstatning fra det tidspunkt, hvor der blev fremsat anmodning om genoptagelse. Anmodningen om genoptagelse blev fremsat flere år senere end den første (og forkerte) afgørelse blev truffet.

Højesteret begrundede dommen med, at sagen på tidspunktet for den oprindelige og forkerte afgørelse var så oplyst, at en rigtig afgørelse kunne være truffet.

Dommen kan navnlig antages at få betydning i sager, hvor skadelidte tilkendes mere i erhvervsevnetabserstatning i forhold til en oprindelig afgørelse, idet den nye afgørelse skal tillægges virkning fra tidspunktet for den oprindelige afgørelse.

Afgørelsen kan også få betydning i tilfælde, hvor en arbejdsskade har været afvist på et urigtigt grundlag, f.eks. hvis Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse oprindeligt har fundet, at ulykkesbegrebet ikke var opfyldt, eller har fundet, at en anmeldt lidelse ikke opfyldte betingelserne i erhvervssygdomsfortegnelsen. Var der et erhvervsevnetab på tidspunktet, hvor den første (og urigtige) afgørelse blev truffet, skal den nye afgørelse tillægges virkning fra tidspunktet for den første afgørelse.