25.09.2002

Ryglidelse – senfølger – årsagssammenhæng

Østre Landsret afsagde den 11. september 2002 dom i en sag om senfølger efter en arbejdsulykke, der var anerkendt som omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Skadelidte pådrog sig en ryglidelse ved en arbejdsulykke 1994. Ulykken medførte umiddelbart 14 dages sygemelding.

Der indtrådte en spontan forværring af ryggenerne 8 måneder senere, hvorefter skadelidte blev endeligt sygemeldt og – efter yderligere en periode – påbegyndte revalidering.

Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse bestred, at der var årsagssammenhæng mellem ulykken og de varige følger.

Retslægerådet udtalte til brug for sagen: “Retslægerådet kan ikke med sikkerhed afgøre, om de senere gener kan have relation til dette ulykkestilfælde”.

Østre Landsret fandt imidlertid årsagssammenhængen dokumenteret, og hjemviste sagen til fornyet behandling af erstatningsspørgsmålet, idet Den Sociale Ankestyrelse ikke med overvejende sandsynlighed havde godtgjort, at de vedvarende ryggener ikke var forårsaget af ulykken i 1994.