24.05.2016

Størrelsen af erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste

Højesteret afsagde i dag den 24. maj 2016 dom i en erstatningssag om beregningen af årslønnen efter erstatningsansvarsloven ved opgørelse af erhvervsevnetabserstatning og længden af perioden for tabt arbejdsfortjeneste.

Mellem en skadelidt og et forsikringsselskab var der opstået uenighed om

1) hvorvidt en skadelidte, der havde to jobs skulle have fastsat sin årsløn efter et skøn eller som den faktiske indtægt i de to jobs og

2) hvorvidt forpligtelsen til at betale tabt arbejdsfortjeneste var ophørt, da forsikringsselskabet skønnede over erhvervsevnetabet og betalte erhvervsevnetabserstatning, selvom erstatningen ikke svarede til, hvad Arbejdsskadestyrelsen efterfølgende nåede frem til i en vejledende udtalelse.

Højesteret nåede frem til, at den omstændighed at årsindtægten overstiger en almindelig årsindtægt ikke er tilstrækkelig til at særlige indtægtsforhold gør sig gældende, således at årsindtægten skal fastsættes efter et skøn.

Højesteret nåede vedrørende erhvervsevnetabet frem til, at der forelå et forsvarligt grundlag på det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet skønnede erhvervsevnetabet til 50%, hvorfor det ikke gjorde en forskel, at Arbejdsskadestyrelsen efterfølgende skønnede erhvervsevnetabet til 75%.