15.02.2017

Vindmølleproducent ansvarlig for arbejdsskade

Vestre Landsret har den 15. februar 2017 afsagt dom i en sag, hvor en ansat kom til skade under tilspænding af en bolt med en momentnøgle.

Skadelidte arbejdede med vindmølleproduktion og skulle spænde en bolt med en momentnøgle. Efter syn og skøn kunne det lægges til grund, at der skulle anvendes en kraft på ikke under 61 kg ved trækket i momentnøglen.

Ankestyrelsen havde fastsat méngraden til 5% og erhvervsevnetabet til under 15% på grund af konkurrerende lidelser og havde afvist genoptagelse.

Skadelidte anlagde sag mod vindmøllefabrikanten med påstand om betaling af erstatning for et erhvervsevnetab svarende til 80%.

Retslægerådet fandt, at trækket i momentnøglen havde udløst rygsmerter, der blev varige og at forløbet havde medvirket til efterfølgende psykiske gener.

Selvom der var forudbestående ryglidelse og psykisk sårbarhed fandt landsretten ikke, at skadevolder havde bevist, at de forudbestående lidelser under alle omstændigheder og uden arbejdsbelastningen ville have ført til nedsættelse af erhvervsevnen.

Skadelidte kom til skade den 20. december 2010 og fabrikken lukkede den 1. januar 2011. Skadelidte havde ikke søgt nyt arbejde inden ulykken og derfor fandt landsretten, at skadelidte måtte en periode på skønsmæssig 3 måneder, hvor landsretten fandt at han ville have været arbejdsløs. Da skadelidte inden ulykken havde haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet fik skadelidte tabt arbejdsfortjeneste bortset fra karensperioden på 3 måneder.

Retten i Århus havde frifundet på grund af manglende årsagssammenhæng.

Se dommen her VLD 15.2.2017

Se byretsdommen her Århus 16.9.2014

Kontaktperson: Christian Riewe