08.10.2004

Bortvisning uberettiget – mangelfuldt ansættelsesbevis.

Vestre Landsret afsagde den 8. oktober 2004 dom vedr. en ansat som var blevet bortvist fra sin arbejdsplads hos en virksomhed, efter at hun havde sendt et brev, hvori hun oplyste, at hun ville gå til pressen angående virksomhedens ufine metoder. Den ansatte anså bortvisningen for uberettiget og anlagde sag mod virksomheden med krav om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget opsigelse samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Landsretten udtalte, at brevet var afsendt på et tidspunkt, hvor den ansatte – som ikke længere skulle være oldfrue, og som var blevet bedt om at aflevere nøgler og sit arbejdstøj – var af den opfattelse, at hun reelt var blevet afskediget. På denne baggrund, og da den ansattes optræden eller loyalitet efter det oplyste ikke tidligere havde givet anledning til kritik, tiltrådtes det, at bortvisningen af den ansatte ikke var berettiget.

Landsretten udtalte dog samtidig, at efter indholdet af brevet ville det have været berettiget at opsige den ansatte, hvorfor virksomheden frifandtes for påstanden om godtgørelse.

Endelige udtalte landsretten, at da den ansatte fik 3 nye faste arbejdssteder, burde disse arbejdssteder have været påført ansættelseskontrakten, jf. lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet § 2, stk. 2, nr. 2, hvorfor virksomheden skulle betale godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.