Persondatapolitik

Behandling af persondata

Bjørst Advokatfirma, cvr. 17522671, Christian IX’s Gade 10, 3. sal, 1111 København K er dataansvarlig for vores klienters sager. Vi kan kontaktes på mail; post@advokatkontoret.dk og sikker mail; sikker@advokatkontoret.dk og telefon 33123045.

Vi anvender som minimum kryptering af transportlaget med protokollen forced TLS 1.2.

Det betyder, at hvis modtager af mailen med datapakken ikke opfylder kravet om TLS 1.2., men alene TLS 1.1., vil modtager modtage en automatiseret mail, hvor modtager i stedet for kan logge ind på en sikker platform og henholdsvis downloade og uploade data, således at udveksling af data kan foregå tilstrækkeligt sikkert. Vi anvender VIPRE SecureMails platform til udveksling af data. Se nærmere her: https://global.vipre.com/da/

Formål

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen personoplysninger er varetagelse af vores klienters interesser, rådgivning og fastlæggelse af eventuelle krav.

Vi indhenter ikke flere oplysninger end det er nødvendigt til forsvarlig varetagelse af vores opgave i den konkrete sag.

Hvilke oplysninger

Ved løsning af vores opgave behandler vi almindelige personoplysninger, navn, adresse mv., og cpr-numre, På grund af vores specialeområder behandles i nogle sager også særlige personfølsomme oplysninger, typisk i form af helbredsoplysninger eller økonomiske oplysninger. ​I sagerne kan også indgå oplysninger om strafbare forhold.

Videregivelse af oplysninger

Hvis det er nødvendigt for sagens behandling videregiver eller overlader vi personoplysninger til relevante eksterne aktører afhængigt af den konkrete sagstyper. De relevante eksterne aktører kan være arbejdsgivere, skadevoldere, forsikringsselskaber, vidner, kommuner, arbejdsskademyndigheder, læger, hospitaler, Erstatningsnævnet og andre offentlige myndigheder.

I tilfælde af retssag vil personoplysningerne blive overgivet til domstolene, og om nødvendigt til Retslægerådet og/eller en af retten udpeget skønsmand.

I erhvervssager kan der efter omstændighederne udveksles oplysninger med andre advokater, banker og revisorer.

Vi opbevarer nogle oplysninger hos eksterne databehandlere i forbindelse med serverhosting og lignende. Disse databehandlere lever op til mindst samme krav som vi stiller til forsvarlig opbevaring.

Hvor indhentes oplysninger fra

Udover de oplysninger vi får fra klienten selv, indhentes oplysningerne fra andre, herunder læger, behandlingssteder, offentlige myndigheder, arbejdsgivere, forsikringsselskaber, vidner og andre der på relevant måde kan bidrage til sagens oplysning.

Opbevaring

Vi sletter personoplysninger, når der ikke længere er behov for at behandle dem.

Som udgangspunkt vil vi dog opbevare de fleste oplysninger i 10 år på grund af vores rådgivningsansvar, der har en absolut forældelse på 10 år.

I personskadeerstatningssager vil vi opbevare oplysningerne længere. Vi vil konkret foretaget vurdering af, hvorvidt det findes nødvendigt at opbevare oplysningerne, herunder på baggrund af muligheden for eventuelle yderligere krav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. Oplysningerne vil maksimalt blive opbevaret i 30 år fra den skadevoldende handlings ophør, som er den absolutte forældelsesfrist for personskader.

Personoplysningerne i straffesager slettes ved sagens afslutning.

Vi opbevarer personoplysninger i krypteret form med behørig adgangsbegrænsning i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standarder for branchen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle frist for sletning indtræder.

Ret til begrænsning af behandling

​Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte personer eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger beror på samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan i øvrigt altid kontakte os via nedenfor angivne kontaktformular.