Voldsoffererstatning

Har du har været udsat for vold, trusler eller en sædelighedsforbrydelse, kan du have ret til erstatning. Vi kan hjælpe dig under hele forløbet. Både i retten – hvis du bliver indkaldt til at afgive vidneforklaring i straffesagen mod gerningsmanden, men også efterfølgende ved sagens behandling ved Erstatningsnævnet som skal fastsætte erstatningen.

Du kan som offer for en kriminel handling kræve erstatning direkte fra staten. Hvis sagen er anmeldt til politiet, kan du anmode politiet om at der beskikkes dig en bistandsadvokat. Bistandsadvokatens rolle er at vejlede og bistå offeret i straffesagen mod gerningsmanden.

Dermed undgår du direkte kontakt til gerningsmanden. Sagerne behandles ved Erstatningsnævnet, som er en offentlig myndighed. Erstatningsnævnet dækker typisk advokatudgifter i et vist omfang.

Vi kan hjælpe dig under hele forløbet.

Hvis du har et erstatningskrav, vil bistandsadvokaten sørge for at det bliver opgjort og fremlagt i straffesagen. I nogle tilfælde kan dommeren træffe afgørelse om erstatning under selve straffesagen, men ofte vil dommeren afgøre at Erstatningsnævnet skal tage stilling til det. Bistandsadvokaten vil hjælpe med den efterfølgende proces og korrespondancen med Erstatningsnævnet.

Under straffesagen er det staten, der betaler bistandsadvokatens salær. Hvis sagen skal overdrages til Erstatningsnævnet, vil Erstatningsnævnet som udgangspunkt betale salæret.