Ankestyrelsen 28-22. Arbejdets forhold – privat handling

Ankestyrelsen har den 7. juli 2022 offentliggjort en ny principmeddelelse (28-22) for at fastslå, hvorvidt skader, der sker på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdets påbegyndelse og afslutning, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Principmeddelelse 28-22 gentager, at det er en betingelse, før en skade kan anerkendes som en arbejdsskade efter loven, at skaden er opstået som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår i medfør af arbejdsskadesikringslovens § 5. Arbejdsgiveren behøver ikke at have handlet ansvarspådragende.

Principmeddelelsen fastslår, at der efter praksis er en formodning for, at en skade, der sker på arbejdsstedet, er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Denne formodning gælder også, hvis en skade sker på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdets påbegyndelse eller afslutning.

Ved arbejdsstedet forstås et eller flere geografisk afgrænsede steder, distrikter eller områder, hvor arbejdet som hovedregel udføres. Hertil medregnes parkeringsarealer, gårdspladser, havneområder og andre udendørsarealer, når disse er forbundet med arbejdsstedet ved veje, stier eller lignende, der hører til arbejdsgiver matrikel, eller som arbejdsgiver på anden måde disponerer over, jf. bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde (nr. 1606 af 9. december 2016) § 2.

Principmeddelelsen ændrer hidtidig praksis, som var offentliggjort ved principmeddelelse 255-10. Praksisændringen er med virkning for fremtiden.

Ankestyrelsen har i tre sager belyst, hvornår en skade, der sker på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdets påbegyndelse eller afslutning, er en følge af arbejdet eller de forhold, det foregår under.

I sag nr. 1 væltede tilskadekomne på sin cykel på vej mod arbejdsgiverens cykelskur. Vejen til cykelskuret var glat, fordi arbejdsgiveren havde undladt at udføre glatførebekæmpelse. Ankestyrelsen vurderede, at tilskadekomnes fald fra cyklen var en følge af arbejdet eller arbejdets forhold, da tilskadekomne faldt på grund af en glat vej på arbejdsgiverens matrikel, og ikke som følge af en privat handling. Tilskadekomne var derfor omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

I sag nr. 2 var tilskadekomne på vej hjem fra arbejde, da han blev påkørt af en bakkende bil på arbejdsgiverens parkeringsplads. Ankestyrelsen vurderede, at skaden var en følge af arbejdet eller arbejdets forhold, da skaden skete på arbejdsstedet, og ikke var indtrådt som følge af en privat handling.

I sag nr. 3 væltede tilskadekomne på sin cykel, efter at hun mistede balancen over et vejbump på arbejdsstedet. Ankestyrelsen vurderede, at skaden var en følge af arbejdet eller arbejdets forhold, da skaden skete på arbejdsstedet, og ikke var indtrådt som følge af en privat handling.

Eksemplerne i de tre sager er ikke udtømmende, og arbejdsskademyndighederne skal altid foretage en samlet konkret vurdering af alle sagens oplysninger.

Skader, der sker ved en privat handling, er fortsat ikke omfattet, jf. principmeddelelse 6-09.

28-22 kan ses her