Arbejdsgiver ansvarlig for chaufførs rygskade

Retten i Århus afsagde den 19. september 2022 dom i en sag, hvor en chauffør kom til skade med ryggen under løft af ølkasser.

Skadelidte arbejdede som chauffør med levering af øl og vand til værtshuse såvel som detailhandlen. Han fik en rygskade, da han bar ølkasser op ad en trappe under anvendelse af en almindelig sækkevogn.

Det var ubestridt, at en trappekravler havde været det korrekte hjælpemiddel og at ulykken skete, fordi der i stedet blev anvendt sækkevogn. Det var ligeledes ubestridt, at det på den udleverede køreseddel var angivet, at der skulle anvendes trappekravler på stedet.

Arbejdsgiver gjorde gældende, at skadelidte specifikt var blevet instrueret om at benytte trappekravler ved levering til det konkrete værtshus, hvilket skadelidte bestred.

Under forklaringerne kom det frem, at de øvrige medarbejdere ej heller benyttede trappekravler, når de leverede til det pågældende værtshus.

Retten lagde efter skadelidtes forklaring til grund, at skadelidte ikke under sin oplæring blev instrueret i at bruge trappekravler ved det pågældende værtshus, og at de ansatte i praksis ikke anså sig bundet af kørelistens angivelse af rette værktøj.

Derudover lagde retten til grund, at der ikke blev ført tilsyn med om de ansatte benyttede rette hjælpemidler.

Af disse grunde ansås arbejdsgiver for ansvarlig for den indtrådte skade.

Endelig fandt retten at ulykken var den udløsende årsag til sygemeldingen og at ulykkens følger stedse havd20e været en medvirkende årsag til sygefraværet.

Dommen er anket.