12.02.2010

Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren ansats stigeulykke

Vestre Landsret har den 10. februar 2010 afsagt dom i en sag, hvor en ansat med 15 års erfaring var ude for en stigeulykke.

Skadelidte var ansat som elementmontør, og skulle på ulykkesdagen bore huller i et element.

Arbejdet blev udført fra en enkeltstige, og boremaskinen den skadelidte anvendte vejede ca. 3-4 kg. Stigen var stillet op af elementet, og stigens fødder stod placeret på et planeret jordunderlag.

Medens skadelidte var i færd med at bore, skred stigen på grund af jordunderlagets beskaffenhed. Skadelidte pådrog sig ved faldet fra stigen, en alvorlig nakke- og skulderskade.

Byretten i Aalborg anså arbejdsgiveren for erstatningsansvarlig for ulykken, idet arbejdsgiveren ved at undlade at undersøge om en stige kunne stå stabilt på det aktuelle underlag have tilsidesat sin forpligtelse til, at tilrettelægge arbejdet fuldt forsvarligt.

Arbejdsgiverens forsikringsselskab ankede Byrettens dom.

Vestre Landsret stadfæstede, og udtalte blandt andet følgende i præmisserne:
“Uanset om arealet omkring bygningen var planeret, inden arbejdet med boring af hullerne blev påbegyndt, findes arbejdet ikke at have været planlagt og tilrettelagt fuldt forsvarligt, idet arbejdsgiveren ikke – som det påhviler ham – havde sikret sig, at underlaget var så stabilt, at en stige ikke ville kunne skride som følge af underlagets beskaffenhed. Det må antages, at en nærmere undersøgelse af underlaget ville have vist, at underlaget ikke var stabilt nok til, at en stige ikke ville kunne synke i.”

Advokatfirmaet Bjørst vurderer, at dommen illustrerer at et væsentligt forhold i bedømmelsen af arbejdsgiveransvar er om arbejdsgiveren har iagttaget sin forpligtelse til at undersøge arbejdsstedets beskaffenhed, herunder sørge for at den ansatte lader arbejdet udføre ved hjælp af teknisk forsvarlige hjælpemidler. En ansats mangeårige erfaring fratager ikke arbejdsgiveren for, at iagttage sin undersøgelsespligt og sin pligt til at tilrettelægge arbejdet på forsvarlig vis.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg