03.03.2009

Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren chaufførs arbejdsulykke

Vestre Landsret har ved tilkendegivelse stadfæstet dom, der var afsagt af Retten i Randers den 7. maj 2008.

Chauffør, med 21 års erfaring hos samme vognmand, var ude for en arbejdsulykke, da han skulle tømme en kapel-trailer, der var finsk indregistreret og ejet af et firma i Finland. Arbejdsgiveren havde givet besked om, hvor og hvornår traileren skulle afhentes, men han havde aldrig selv set den pågældende trailer.

I forbindelse med aflæsningen skulle chaufføren på sædvanlig vis fjerne presenningen på kapel-traileren ved, at sætte et reb i et tiøjn på presenningen og hive i rebet fra den modsatte side. Presenningen sprang – formentlig på grund af manglende vedligeholdelse og at den var rådden, hvorved chaufføren faldt bagover og fik sin fod i klemme i cyklistværnet.

Over for arbejdsgiveren blev det det gjort gældende, at arbejdet ikke var tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssig forsvarlig, da det materiel, som chaufføren havde fået stillet til rådighed (den pågældende trailer fra kunden) ikke var i orden og i vedligeholdt stand – og at der ikke var givet tilstrækkelig instruktion.

Fra arbejdsgiverens side blev det blandt andet gjort gældende, at der overfor en chauffør med 21 års erfaring ikke skal gives særskilt instruktion om sikkerhedsmæssig forsvarlig udførelse af rutineprægede opgaver. Endvidere blev det af arbejdsgiveren gjort gældende, at årsagen til ulykken skyldtes manglende vedligeholdelse af trailerens presenning, som tilhørte en kunde, hvorfor rette ansvarssubjekt derfor i stedet måtte være den pågældende kunde.

I byrettens præmisser, som blev stadfæstet af Landsretten, blev det blandt andet anført, at arbejdsgiveren, som havde pålagt chaufføren at hente og læsse traileren, havde risikoen for eventuelle skadeforvoldende egenskaber ved traileren, uanset hvem der måtte have ejendomsretten til traileren.

Byretten bemærkede i relation til ansvaret, at en presenning uden mangler kunne hæves ved den af chaufføren anvendte metode. Byretten bemærkede dog samtidigt, at der kunne havde været anvendt en mere sikker metode for at forhindre ulykken.

Da vognmanden havde risikoen for de skadeforvoldende egenskaber ved kundens trailer, og da vognmanden ikke havde instrueret chaufføren om den mere sikre metode til at hæve presenningen ifaldt vognmanden erstatningsansvar.

Advokatfirmaet Bjørst vurderer,
at dommen viser, at når en arbejdsgiver pålægger en medarbejder at udføre arbejde med arbejdsredskaber, der er ejet af tredjemand, påhviler risikoen for eventuelle skadeforvoldende egenskaber ved arbejdsredskabet arbejdsgiveren.

at en arbejdsgiver, uanset den ansattes erfaring, har en forpligtelse til at instruere om sikkerhedsmæssig forsvarlig udførelse af en arbejdsopgave.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg