12.06.2019

Arbejdsgiver ansvarlig for malers fald fra stige

Retten i Roskilde har den 6. juni 2019 afsagt dom i en arbejdsskadesag anlagt af Malerforbundet i Danmark på vegne et medlem mod medlemmets arbejdsgiver.

Tvisten i sagen var dels om arbejdsgiver havde udvist ansvarspådragende adfærd eller undladelser og dels udstrækningen af perioden for tabt arbejdsfortjeneste.

En maler var i færd med at fuge kanterne på et ovenlysvinduet i et nybygget rækkehus. Han udførte fugearbejdet fra en wienerstige med fem trin, som han stod overskrævs på, og anvendte begge hænder til at betjene fugepistolen.

Stigen væltede under ham og han brækkede begge håndled.

Malerens arbejdsgiver havde bemærket at maleren udførte arbejde fra en femtrins wienerstige og at maleren benyttede begge hænder til at betjene fugepistolen. Arbejdsgiveren anførte samtidig, at maleren var instrueret i at anvende en 8 trins stige.

Arbejdstilsynet havdet afgivet påbud.

Retten fandt at arbejdsgiver havde tilsidesat sine forpligtelser til at tilrettelægge og planlægge arbejdet forsvarligt henset til at arbejdet blandt andet blev udført fra en stige uden fast holdepunkt. Retten fandt, at arbejdsgiver til trods for malerens erfaring ikke havde instrueret i at arbejdet forbundet med fugningen ikke måtte udføres på den angivne måde.

Retten fandt endvidere, at der efter erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, 2. pkt. var grundlag for at antage at maleren ville lide et erhvervsevnetab på 15 procent eller derover, og at maleren ikke havde været genoptaget arbejdet i væsentligt samme omfang som tidligere, selvom arbejdet havde været forsøgt genoptaget og der havde været perioder på arbejdsløshedsdagpenge.

På den baggrund fik maleren fuldt medhold i sin påstand om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Se dommen her

Kontaktperson: Malia Barrou