Arbejdsgiver ansvarlig for pedelmedhjælpers tilskadekomst i forbindelse med løft af løvsæk

Retten i Sønderborg fandt ved dom den 5. maj 2021, at arbejdsgiver var ansvarlig for pedelmedhjælpers tilskadekomst og tilkendte den tilskadekomne godtgørelse for svie og smerte i overensstemmelse med den nedlagte påstand.

Sagen drejede sig om en pedelmedhjælper, som i efteråret 2018 udviklede brok i et operationsar, hvilket blev anmeldt som en arbejdsskade. Pedelmedhjælperen havde til opgave at samle nedfaldne blade og grene på et større kommunalt areal.

Pedelmedhjælperen havde kort forinden fået stillet en løvsuger til rådighed på sit arbejde, som skulle erstatte den skovl og kost han ellers sædvanligvis anvendte til at samle blade og grene med. Det var pedelmedhjælperens opfattelse, at brokklidelsen havde udviklet sig som følge af gentagne tunge løft af den løvsæk, som var tilkoblet løvsugeren, som skulle tømmes flere gange dagligt for blade og grene.

Parterne var uenige om, hvilken instruktion pedelmedhjælperen havde modtaget i forbindelse med arbejdets udførelse, herunder betjening af løvsugeren, og om instruktionen i øvrigt var tilstrækkelig. Parterne var også uenige om der i tilstrækkelig omfang var godtgjort årsagssammenhæng mellem løftene og udviklingen af brokken.

Retten fandt på baggrund af bevisførelsen, at pedelmedhjælperen alene havde modtaget en kortfattet instruktion i anvendelsen af løvsugeren, herunder tømning af posen, der på demonstrationstidspunktet ikke var fyldt op.

Henset til at pedelmedhjælperen udførte arbejdet alene, at der var sprogbarriere, samt det forhold, at vejledningen om tømning af posen på maskinen var på engelsk og ikke fremstod tilstrækkelig klar, fandt retten at den kortfattede instruktion var utilstrækkelig.

Retten fandt at arbejdsgiver burde havde sikret sig at pedelmedhjælperen var i stand til at betjene maskinen– herunder tømning af løvsækken – på en sundhedsmæssig forsvarlig måde på baggrund af den korte instruktion. Retten fandt at denne forpligtelse fortsæt var gældende, uagtet at pedelmedhjælperen ikke måtte have været interesseret i en længere instruktion i anvendelsen af maskinen.

Retten fandt det i øvrigt bevist, at der var sammenhæng mellem løft af løvsækken og udviklingen af brok med henvisning til de lægelige journaler i sagen samt udtalelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings interne lægekonsulent.

Bjørst vurderer, at dommen er afgjort i overensstemmelse med den ansvarsnorm der gælder for arbejdsskadesager, herunder, at instruktionsniveauet skal afspejle medarbejderens evner, kompetencer, forholdene hvormed arbejdet udføres mm.

Pedelmedhjælperen havde i den konkrete sag fået stillet maskinelt udstyr til rådighed uden i tilstrækkelig omfang at blive instrueret i, hvordan løvsækken skulle tømmes når den var fyldt op med blade og grene. Det blev tillagt betydning, at instruktionen på løvsugeren var på engelsk, at medhjælperen ikke var dansk-talende og at han i øvrigt udførte arbejdet alene.