07.02.2011

Arbejdsgiveransvar for arbejdsbetinget lidelse

I en nylig afsagt dom fra Retten i Kolding blev en arbejdsgiver fundet erstatningsansvarlig for en ansats arbejdsbetinget lidelse i form af tennisalbue i begge albuer.

Den ansattes arbejdsopgave bestod i at tappe rengøringsmidler på dunke, hvorefter de fyldte dunke skulle sættes i kasser. Påfyldningen af dunkene skete derved, at den ansatte tog 5 dunke ad gangen og satte på arbejdsbordet hvor påfyldningen foregik. De tomme dunke skulle klemmes sammen når de blev taget fra kassen de stod i, således de midterste dunke ikke faldt ned. De fyldte dunke blev sat i kasse 2 ad gangen.

Arbejdsgiveren havde ikke inkoopereret en fast rokeringsordning mellem de ansatte i afdelingen, og det var således op til de ansatte selv at sørge for at rokere mellem de arbejdsprocesser der var ved maskinen.

Den ansatte blev sygemeldt i august 2008 på grund af sine smerter i albuerne. Forinden den ansattes sygemelding var den ansattes lidelse, både fsva. den højre og venstre albue anmeldt som erhvervsbetinget lidelse til Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen anerkendte den ansattes tennisalbue i begge arme som erhvervsbetinget.

En kollega havde forinden den ansattes anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen, ligeledes anmeldt arbejdsbetinget lidelse til Arbejdsskadestyrelsen efter at havde udført lignende arbejde.

Retten anfører blandt andet følgende i dommens præmisser:
“…, må det lægges til grund, at den ansatte i 2/3 af arbejdstiden har arbejdet med opfyldning af tomme dunke og pakning af fyldte dunke, hvilket arbejde efter Arbejdstilsynets vejledning D.3.2, august 2002, må betegnes som kraftbetonet og ensidigt gentaget arbejde.”

Retten anfører videre i præmisserne, at arbejdsgiveren efter en anden ansats tidligere anmeldelse af en belastningskade efter udførelse af arbejde ved samme maskine burde havde organiseret og tilrettelagt arbejdet på en sådan måde, at arbejdet blev mere varieret og mindre belastende.

Dommen er ikke anket.

Advokatfirmaet Bjørst vurderer at dommen illustrerer, at der består en forpligtelse for en arbejdsgiver til at undersøge samt vurdere hvorledes en arbejdsproces der indeholder repetitivt arbejde skal udføres, således risikoen for at de ansatte pådrager sig skader mindskes. Dommen viser med al tydelighed, at en arbejdsgiver ikke fritages for arbejdsgiveransvar, såfremt arbejdsgiveren har overladt sin forpligtelse til at planlægge og tilrettelægge, i relation til at etablere en rokeringsordning, til de ansatte selv.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg