23.12.2003

Arbejdsskade – erhvervsevnetab og fleksjob

Højesteret har den 22. december 2003 afsagt en dom om et fleksjobs indflydelse på fastsættelse af erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven.

Højesteret har tidligere fastslået (i U.2003.162H), at der ved fastsættelse af erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven ikke skal tages hensyn til den indtægt, der opnås fra et fleksjob, men alene til, hvad der ville eller burde kunne tjenes, hvis muligheden for et fleksjob ikke forelå.

På linie hermed har Højesteret nu fastslået, at også efter arbejdsskadesikringsloven skal erhvervsevnetabet fastsættes ved en konkret bedømmelse af, hvad der ville eller burde kunne tjenes, hvis muligheden for et fleksjob ikke forelå.

I henhold til pressemeddelse fra Den Sociale Ankestyrelse vil der nu blive taget stilling til i hvilket omfang og hvordan allerede afgjorte sager skal genoptages.