Østre Landsret stadfæstede den 15. september 2022 Retten i Glostrup dom af 8. februar 2019 om, at der var årsagssammenhæng mellem et strømstød og nervegener i hoved og ansigt i sag mod arbejdsgiver og bygningsejer og pålagde i samme dom Ankestyrelsen at anerkende at der var tale om en arbejdsskade.

Det var alene Ankestyrelsen som havde anket dommen.

En elektriker fik et strømstød i forbindelse med el-arbejde, hvor strømmen var slået fra på tavlen. Som følge af fejlmontering for mange år siden var der alligevel strøm i visse ledninger. Elektrikerne satte begge sine hænder på strømførende dele.

Der var indgået forlig om ansvarsgrundlaget med arbejdsgiver og bygningsejeren, og sagen handlede derfor om der var medicinsk årsagssammenhæng mellem strømstødet og nervegener fra skadelidtes ansigt og hoved. Der var samtidig anlagt sag mod Ankestyrelsen med påstand om at Ankestyrelsen skulle anerkende generne som en arbejdsskade.

Den medicinske årsagssammenhæng til generne i ansigt og hoved blev bestridt ud fra et synspunkt om, at strøm vil følge den korteste vej og derfor går fra den ene hånd via brystet til den anden hånd. Derfor blev det bestridt, at der kunne opstå skader i ansigt og hoved.

Retten fandt at der var årsagssammenhæng og at generne skulle anerkendes som en arbejdsskade på baggrund af 2 speciallægeerklæringer og som følge af at der var klar tidsmæssig sammenhæng mellem udsættelse og symptomernes opståen.

Ankestyrelsens lægekonsulents vurdering blev tilsidesat og det havde ikke betydning, at der efter Retslægerådets udtalelse ikke er en kendt patofysiologisk årsag til udvikling af de symptomer som skadelidte udviste, idet der foreligger systematiske studier herom.

Også for landsretten blev Ankestyrelsens lægekonsulent fuldstændig tilsidesat og landsretten fandt, at både føleforstyrrelser og ansigtssmerter skyldes el-ulykken.