Beviset for anerkendelse indenfor erhvervssygdomsfortegnelsen

Københavns Byret har den 26. april 2023 afsagt dom i en sag anlagt mod Ankestyrelsen, som angik spørgsmålet om, hvorvidt en bagageportør i Københavns Lufthavn havde pådraget sig en arbejdsskade i form af en lænderyglidelse.

Vi har på vegne Fagligt Fælles Forbund ført retssag om anerkendelse efter fortegnelsen i en sag, hvor der var enighed om, at bagageportøren opfyldte kravene til belastning i erhvervssygdomsfortegnelsens specielle vilkår.

Sagen var alligevel afvist fordi Ankestyrelsen lagde til grund, at sygdommen først var opstået lang tid efter den skadelige påvirkning var ophørt.

Ankestyrelsen havde navnlig tillagt det betydning, at der ikke hos skadelidtes egen læge forelå notater om lægebesøg før ca. 20 år efter den skadelige påvirkning var ophørt.

Efter Ankestyrelsen havde truffet afgørelse første gang fremkom der via Styrelsen for Patientsikkerhed (ufuldstændige) journaloplysninger fra bedriftssundhedstjenesten i lufthavnen, der underbyggede, at skadelidte mens den skadelige påvirkning pågik, havde haft lænderygsmerter, om end der ikke i journaloplysningerne var sikre holdepunkter for, at der var daglige lænderygsmerter.

Retten fandt på baggrund af en samlet vurdering af journaloplysningerne fra bedriftssundhedstjenesten, en nyere speciallægeerklæring og en besvarelse fra Retslægerådet, at det var godtgjort, at den vedvarende lænderyglidelse var opstået  i slutningen af den periode, hvor skadelidte var udsat for den skadelige påvirkning, hvorfor Ankestyrelsen pålagdes at anerkende lænderyglidelsen som en erhvervssygdom omfattet af arbejdsskadesikringsloven.