28.02.2012

Dødsulykke – erstatning ikke nedsat på grund af egen skyld

Ikke relevant egen skyld ved arbejdsskade, som medførte døden ? Årslønsfastsættelse efter Erstatningsansvarsloven fastsat til højere beløb end skønnet af Ankestyrelsen.

Retten i Holbæk har den 8. februar 2012 afsagt dom i en sag vedrørende en ulykke, hvor en ansat på et mindre lastskib faldt overbord og druknede. Den afdøde var bedstemand skibet, og skibet havde til opgave at transportere forsyninger til større skibe ud for Kalundborg.

På ulykkestidspunktet var det hårdt vejr, og lastskibet skulle afhente 2 teknikere fra et større skib i fjorden. Lastskibet lagde sig i læ bag det større skib, og man begyndte herefter at række bagage fra det større skib til lastskibet. Bedstemanden stod på lastskibet og tog imod, men mistede i den forbindelse balancen og faldt overbord og druknede. Han befandt sig på dette tidspunkt formodentlig på det såkaldte skandæk, der er et mindre repos på siden af skibet. Hverken bedstemanden eller kaptajnen bar sikkerhedsudstyr, herunder redningsvest.

Søfartsstyrelsens opklaringsenhed undersøgte ulykken, og vurderede i den forbindelse, at der var en dårlig sikkerhedskultur hos rederiet og på skibet. Der blev efterfølgende indledt straffesager mod både rederi og kaptajn, og begge blev straffet med bøder.

Codan Forsikring anerkendte erstatningspligten på vegne arbejdsgiveren/rederiet, men gjorde gældende, at erstatningskravet skulle nedsættes med halvdelen grundet egen skyld, da den afdøde ikke bar sikkerhedsudstyr og i øvrigt ikke burde have udført arbejdet fra skandækket.

På vegne den afdødes enke, blev der herefter udtaget stævning mod arbejdsgiveren.

Under sagen opstod der yderligere uenighed om årslønnen til brug for beregningen af forsørgertabserstatningen. Codan Forsikring henholdt sig til den af Ankestyrelsen fastsatte årsløn, mens det på vegne enken blev gjort gældende, at denne årsløn var mere end kr. 100.000 for lav.

Under hovedforhandlingen blev retten sat med søkyndige lægdommere.

Retten fremkom med en enstemmig afgørelse, hvorefter den afdøde ikke havde udvist erstatningsretlig relevant egen skyld. Retten lagde i den forbindelse afgørende vægt på indholdet af søulykkesrapporten og straffesagen. Retten tilsidesatte yderligere den af Ankestyrelsen fastsatte årsløn, og tilkendte erstatning på baggrund af den højere årsløn , som påstået af enken. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at der under forberedelsen af sagen og under hovedforhandlingen blev redegjort nøje for, hvorledes den højere årsløn var beregnet.

Advokatfirmaet Bjørst bemærker følgende:
Dommen udtrykker klart, at der i arbejdsskadesager skal ganske meget til før domstolene er villige til at foretaget fradrag for egen skyld, særligt når der er tale om alvorlige ulykker. Retten i Holbæk lægger sig således op ad den gældende retspraksis. Sagen udtrykker yderligere, at domstolene er villige til at tilsidesætte skøn fra Ankestyrelsen, hvis det gennem grundige beregninger kan dokumenteres, at skønnet er forkert.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg