27.10.2020

Arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for bygningssnedkers tilskadekomst på arbejdet

Retten i Lyngby fandt ved dom af 27. oktober 2020, at arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for en bygningssnedkers tilskadekomst på arbejdet.

Bygningssnedkeren var på ulykkesdagen den 17. januar 2017 i færd med at udtage vindueselementer fra et stillads. Bygningssnedkeren håndterede vindueselementerne manuelt og uden anvendelse af det tekniske hjælpemiddel i form af en Easywin vinduesløfter med sugekopper, der var tilstede på arbejdspladsen.

På vegne Fagligt Fælles Forbund udtoges stævning  mod bygningssnedkerens arbejdsgiver.

Bygningssnedkerens arbejdsmetode afveg fra den beskrevne proces i den af arbejdsgiveren for udførelsen af arbejdsopgaven udarbejdede APV. Ulykken skete, da bygningssnedkeren mistede grebet om et vindueselement, som var ved at glide ud af vindueshullet. Bygningssnedkeren greb ud efter vindueselementet og fik sin højre hånd i klemme mellem vindueselementet og facadevæggen med skader på 2., 3. og 4. finger til følge.

Retten fandt, at den anvendte arbejdsmetode uden brug af vinduesløfteren indebar en større risiko for arbejdsskader end ved anvendelse af arbejdsprocessen beskrevet i APV’en. Arbejdsmetoden var ikke forsvarlig, og havde der været anvendt en egnet vinduesløfter, var skaden ikke sket.

Efter bevisførelsen lagde retten endvidere til grund, at bygningssnedkeren på ulykkestidspunktet kun havde været ansat i 12 dage hos arbejdsgiveren. Bygningssnedkeren var ansat på akkord og havde ikke tidligere arbejdet med udskiftning af store vindueselementer, hvor der skulle anvendes et teknisk hjælpemiddel i form af en vinduesløfter. Ved sin tiltrædelse havde han fået sidemandsoplæring af sin kollega, der ikke selv anvendte vinduesløfteren. Bygningssnedkeren havde ikke underskrevet APV’en, og retten lagde til grund, at han ikke ved sin tiltræden havde modtaget nogen form for instruktion i hverken APV’en eller i anvendelse af vinduesløfteren, som han end ikke vidste, befandt sig på arbejdspladsen.

Ved at undlade at sikre sig at bygningssnedkeren, som var nyansat, havde viden om arbejdsprocessen beskrevet i APV’en, og at han modtog instruktion i anvendelsen af vinduesløfteren som teknisk hjælpemiddel, havde arbejdsgiveren forsømt at sikre sig, at arbejdet blev tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsgiveren var derfor erstatningsansvarlig for den skade, der blev påført bygningssnedkeren ved arbejdsulykken.

Retten fandt ikke, at bygningssnedkeren, der var nyansat og ikke havde fået instruktion i hverken APV’en eller vinduesløfteren, og som udførte arbejdsopgaven på samme måde som han ved sin ansættelse havde fået vist af sin kollega, havde udvist nogen form for relevant egen skyld.

Se dommen her

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg